බීච් කාර් රැම්ප්

  • Beach car ramp

    බීච් කාර් බෑවුම

    ද්විත්ව ඒකාබද්ධ තාක්‍ෂණය මඟින් පරිශීලකයාට පළමුවෙන් නැවී පසුව පටු ඉඩක් තුළට ඇසිරීමට ප්‍රමාණවත් තරම් ප්‍රමාණයක් කරකවන්න.
    ඇසුරුම්කරණය සඳහා ද්විත්ව සම්බන්ධතාවය: ද්විත්ව ඒකාබද්ධ තාක්‍ෂණය මඟින් පරිශීලකයාට පළමුව නැමිය හැකි අතර පසුව ATV යට හෝ ට්‍රක් රථ ආසනයක් පිටුපස වැනි පටු ඉඩකට ඇසුරුම් කිරීමට තරම් ප්‍රමාණයක් බෑවුම කරකවන්න. මෙම බෑවුම් මඟින් ගබඩා කිරීමේ ගැටළුව විසඳන අතර සාමාන්‍ය බෑවුම් වලින් ලබා ගත නොහැකි අවකාශ සඳහා සුදුසු වේ.