රබර් රෝදය

 • Rubber wheel

  රබර් රෝදය

  හොඳ තත්ත්වයේ, ප්‍රායෝගික හා සරල, විශාල දරණ ධාරිතාව, දිගු සේවා කාලය, පහසු එකලස් කිරීම.
  රබර් රෝදයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු වාසියක් නම්, භූමියේ අසමානතාවය අවශෝෂණය කර ගැනීමට ඔවුන්ට ඇති හැකියාවයි.
  සියුම් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේදී මෙය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.
  කාස්ටර් සමඟ සමපාත වන විට, වායුමය රෝදවලට සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ ඇත,
  විශාල බර පැටවීමේ හැකියාවන්. රබර් රෝද ජනප්‍රියයි, ඒවායේ විශාල බර ධාරිතාව නිසා කාර්මික යෙදුම්.